Ochrona danych osobowych - NZOZ GOMED PSZCZYNA

Pon-Pt 8.00-17.00


32 212 77 0832 212 77 08

GODZINY OTWARCIA


32 212 77 0832 212 77 08

Przejdź do treści

RODO

NZOZ GOMED Sp. z o. o.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)  (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ GOMED Sp. z o. o., ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
-  drogą mailową - rodonzozgomed@wp.pl
lub
- pisemnie - NZOZ GOMED Sp. z o. o., ul. Dworcowa 8, 43-200 Pszczyna.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, archiwizacji dokumentacji medycznej, dochodzenia zapłaty za nasze usługi w przypadku gdyby zapłata za usługi nie została uiszczona oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie:
         art. 6 ust. 1 lit. b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS, podmioty medyczne, podmioty informatyczne świadczący usługi IT na rzecz Administratora, firmy ubezpieczeniowe w wypadku kierowania roszczeń przeciwko Administratorowi, rodzina i osoby bliskie pacjentowi po udzieleniu im odpowiedniego upoważnienia, zewnętrzne podmioty medyczne po ich anonimizacji celem skonsultowania wyników badań, podmioty zewnętrzne świadczące usługi archiwizacji dokumentów na rzecz Administratora po zapewnieniu poufności danych wrażliwych .
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi zobowiązującymi do archiwizowania dokumentacji medycznej. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż zostanie wycofana zgoda lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
6. posiada Pani/Pan  prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w takim zakresie - w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania przetwarzanych danych osobowych, w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym. Powyższe nie dotyczy zebranych danych medycznych. Ma Pani/Pan  prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do żądania przesłania wskazanych danych do innego administratora (np. innego szpitala) w przypadku przetwarzania wskazanych danych w związku ze świadczoną usługą medyczną lub na podstawie udzielonej zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W zakresie w jakim podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda , ma Pani/Pan prawo wycofania zgody , ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.
               W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

NZOZ Gomed zaprasza do naszej placówki w Pszczynie
Pszczyna 43-200
Dworcowa 8
tel. (32) 212 77 08
gomedpszczyna@gmail.com
www.gomed.info
Wróć do spisu treści