Polityka ochrony nieletnich - NZOZ GOMED PSZCZYNA

Pon-Pt 8.00-17.00


32 212 77 0832 212 77 08

GODZINY OTWARCIA


32 212 77 0832 212 77 08

Przejdź do treści
Polityka ochrony nieletnich
POLITYKA OCHRONY NIELETNICH

Polityka Ochrony Nieletnich w placówce medycznej
[data wydania: 15.06.2024]
 
1.      Cel
 
N.Z.O.Z. GOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej NZOZ GOMED) działa dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, szacunku i godności małoletnim Pacjentom i Podopiecznym. Jako podmiot medyczny zobowiązujemy się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami nadużyć: fizycznych, seksualnych, emocjonalnych i zaniedbania.
 
2.      Zakres
 
Miejsca prowadzenia działalności NZOZ GOMED
 
3.      Skróty i definicje
 
Personel lub członek personelu - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, wolontariusz, praktykant, stażysta
 
Prezes Zarządu/Kierownik Jednostki – reprezentant NZOZ GOMED, który jest uprawniony do podejmowania decyzji o działaniach placówki medycznej
 
Dziecko - każda osoba do ukończenia 18. roku życia
 
Opiekun dziecka - osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny.
 
Zgoda rodzica dziecka - zgoda co najmniej jednego z rodziców dziecka/opiekunów prawnych (w przypadku spraw istotnych dla dziecka oraz przy braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny)
 
Ochrona dzieci - działania podjęte w odpowiedzi na konkretne sygnały dotyczące dziecka lub dzieci, które mogą doznawać krzywdy lub są wykorzystywane.
 
Krzywdzenie dziecka - każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej bądź społeczności, które ma szkodliwy wpływ na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka.
 
Przemoc fizyczna - celowe fizyczne krzywdzenie dziecka; obejmuje wszelkie zachowania, w których użyta jest siła fizyczna i które mają na celu spowodowanie pewnego stopnia bólu lub dyskomfortu, nawet niewielkiego. Obejmuje bicie ręką lub narzędziem, może też polegać na przykład na uderzaniu, kopaniu, potrząsaniu, rzucaniu, drapaniu, szczypaniu, gryzieniu, przypaleniu lub łamaniu kości. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne
 
Zaniedbanie - brak zapewnienia podstawowych potrzeb dziecka, gdy osoby odpowiedzialne mają środki, wiedzę i dostęp do usług, aby to zrobić. Dotyczy to m.in. jedzenia, ubrania, higieny, nadzoru lub schronienia, co może skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub rozwoju dziecka. Obejmuje ono również brak ochrony dziecka przed narażeniem na niebezpieczeństwo.
 
Przemoc seksualna lub wykorzystywanie seksualne - angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą, np. trenera, opiekuna lub rodzica. Obejmuje zachowania fizyczne, np. dotykanie dziecka, jak i bez kontaktu fizycznego, np. podglądanie lub słowna agresja. Obejmuje także kontakty seksualne między znacznie starszym dzieckiem a młodszym dzieckiem lub jeśli jedna osoba obezwładnia inną niezależnie od wieku. Wykorzystywanie seksualne nie musi wiązać się z kontaktem; jest nim również np. angażowanie dzieci w tworzenie obrazów seksualnych, zmuszanie dzieci do oglądania obrazów o charakterze seksualnym lub oglądanie czynności seksualnych, zachęcanie dzieci do zachowania w sposób nieodpowiedni pod względem seksualnym lub uwodzenie dziecka w celu przygotowania go do wykorzystania poprzez zdobycie jego zaufania (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych). W większości przypadków sprawcą jest osoba, którą dziecko zna i której ufa, a do wykorzystania seksualnego dochodzi często w odosobnionych, indywidualnych sytuacjach. Molestowanie seksualne obejmuje nieakceptowalne i niepożądane zachowania i praktyki o charakterze seksualnym, które mogą obejmować, ale nie stanowią katalogu zamkniętego, sugestie lub żądania o charakterze seksualnym, prośby o przysługi seksualne i seksualne, werbalne lub fizyczne zachowania lub gesty, które są lub mogą być racjonalnie postrzegane jako obraźliwe lub upokarzające;
 
Przemoc emocjonalna - każdy akt powodujący naruszenie godności osobistej dziecka, ukierunkowany na wyrządzenie krzywdy, tj. poniżanie, krytykowanie, upokarzanie lub ośmieszanie dziecka, brak odpowiedniego wsparcia i uwagi, powodujące obniżenie jego poczucia wartości. Przemoc emocjonalna to uporczywe emocjonalne maltretowanie dziecka. Przemoc emocjonalna może polegać na celowym mówieniu dziecku, że jest bezwartościowe, niekochane i nieodpowiednie. Może obejmować nie dawanie dziecku możliwości wyrażania swoich poglądów, celowe uciszanie go lub “wyśmiewanie” tego, co mówi lub jak się lub jak się komunikuje. Przemoc emocjonalna często występuje jako wzorzec celowego, długotrwałego, powtarzającego się nie fizycznego zachowania w ramach relacji zróżnicowanych pod względem władzy. Przemoc emocjonalna może obejmować zastraszanie - w tym zastraszanie w Internecie poprzez sieci społecznościowe, gry online lub telefony komórkowe - również przez rówieśników dziecka
 
Dane osobowe dziecka - wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 
Dane szczególnej kategorii – m.in. dane dotyczące zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, dane dotyczące wyznania, dane genetyczne, biometryczne, ujawniające poglądy polityczne,  światopoglądowe, dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej.
 
4.      Zasady rekrutacji
 
4.1  Za proces rekrutacji odpowiada Kierownik placówki medyznej
 
4.2  Podczas rekrutacji personelu bierze się pod uwagę m.in. wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki oraz stosunek do wartości i misji NZOZ GOMED oraz do ochrony praw dzieci, zapewnienia im szacunku i bezpieczeństwa.
 
4.3  Każdy kandydat/kandydatka do pracy lub współpracy w jakiejkolwiek innej formie (umowa cywilnoprawna, wolontariat, praktyka zawodowa, staż itp.) podlega weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 
5.      Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka  oraz symptomy krzywdzenia dzieci
 
5.1  Personel NZOZ GOMED posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
 
5.2  Czynniki ryzyka związane z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem – np.:
 
-        okoliczności narodzin – przedwczesne narodziny, niska masa urodzeniowa, urodzenie się mniej niż 18 miesięcy od poprzedniego porodu matki,
 
-        wiek – młodsze dzieci są bardziej narażone na krzywdzenie ze strony opiekunów,
 
-        płeć, w przypadku wykorzystywania seksualnego częściej dotyczy dziewczynek,
 
-        niepełnosprawność, choroby przewlekłe, choroby psychiczne
 
-        samotne rodzicielstwo, niespokrewnieni dorośli, rodziny zastępcze, inne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 
-        doświadczanie przemocy przez rodziców, przemoc wobec innych członków rodziny
 
-        uzależnienie rodziców, nieodpowiednie metody wychowawcze
 
-        izolacja społeczna, deprywacja, ubóstwo, przemoc, patologia w środowisku zamieszkania rodziny.
 
5.3  Czynniki ryzyka podczas udzielania świadczeń zdrowotnych należą m.in.:
 
-        potencjalne sytuacje ryzyka: badanie dziecka, bez obecności innej osoby dorosłej – innego członka personelu lub rodzica/opiekuna, samodzielne wykonywanie czynności higienicznych przy dziecku w tym mycie przed zabiegiem operacyjnym
 
-        niezgłaszanie zachowań, które mogą naruszać dobro dziecka i pozwalanie na niezgłaszanie niepokojących praktyk,
 
-        niezwracanie uwagi na potrzeby dziecka np. wymuszanie ćwiczeń fizjoterapeutycznych, mimo wyraźnego sprzeciwu
 
-        używanie agresywnego, wulgarnego języka, obrażanie innych członków personelu medycznego lub obrażanie rodzica/opiekuna
 
-        nieodpowiednie relacje dziecko-dorosły – nadużywanie pozycji autorytetu
 
-        dyskryminowanie i nierówne traktowanie
 
-        dbanie o reputację i unikanie skandali prowadzące do przemilczenia incydentów,
 
-        nieznajomość procedur i wytycznych
 
5.4  Symptomy krzywdzenia dzieci:
 
NADUŻYCIA FIZYCZNE
 
Wskaźniki fizyczne
 
Zadrapania
 
Ślady ugryzień lub siniaki
 
Oparzenia, np. papierosowe
 
Nieleczone urazy
 
Złamane kości
 
Wskaźniki behawioralne
 
Tendencje do samookaleczania
 
Ciągłe próby ucieczki
 
Agresja lub wycofanie
 
Strach przed powrotem do domu
 
Nieuzasadniony strach przed dorosłymi
 
NADUŻYCIA EMOCJONALNE
 
Wskaźniki fizyczne
 
Nagłe zaburzenia mowy
 
Moczenie i brudzenie łóżka
 
Oznaki samookaleczenia
 
Słabe relacje z rówieśnikami
 
Wskaźniki behawioralne
 
Zachowanie wymagające uwagi
 
Kołysanie, ssanie kciuka
 
Strach przed zmianami
 
Chroniczna ucieczka
 
 
ZANIEDBYWANIE
 
Wskaźniki fizyczne
 
Ciągły głód
 
Narażenie na niebezpieczeństwo, brak nadzoru
 
Nieodpowiednie/niewłaściwe ubranie
 
Niedostateczna higiena
 
Nieleczone choroby
 
Wskaźniki behawioralne
 
Zmęczenie, bezradność
 
Słabe relacje z rówieśnikami
 
Niskie poczucie własnej wartości
 
Kompulsywne kradzieże, żebranie
 
 
NADUŻYCIA SEKSUALNE
 
 
                                   Wskaźniki fizyczne  
Dziecko może skarżyć się na bolesność, ból lub
 
krwawienie w swoich "częściach intymnych"
 
Składanie propozycji seksualnych dorosłym
 
lub innym dzieciom
 
Ból przy oddawaniu moczu
 
Trudności w chodzeniu lub siedzeniu
 
Anoreksja/bulimia
 
Nadużywanie substancji psychoaktywnych/narkotyków
 
Wskaźniki behawioralne
 
Depresja
 
Nieodpowiedni język i/lub wiedza seksualna
 
nieadekwatna do wieku
 
Składanie propozycji seksualnych dorosłym
 
lub innym dzieciom
 
Niska samoocena
 
Strach przed ciemnością
 Niechęć do zbliżania się do kogokolwiek  
 
5.5  Wobec zidentyfikowania czynników ryzyka personel medyczny podejmuje działania profilaktyczne
 
5.6  W przypadku identyfikacji symptomów krzywdzenia dziecka, personel podmiotu medycznego podejmuje działania interwencyjne opisane w punkcie 6.
 
5.7  Personel monitoruje sytuację i dobrostan dziecka.
 
5.8  Personel podmiotu medycznego jest szkolony z identyfikacji symptomów przemocy co najmniej raz w roku.
 
5.9  Szkolenie prowadzi Koordynator ds. Przeciwdziałania przemocy lub inna osoba wyznaczona przez Kierownika Jednostki NZOZ GOMED
 
6. Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 
6.1 Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania:
 
6.1.1 popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem),
6.1.2 doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie
6.1.3 doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
     
6.2 Określono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:
 
6.2.1 osoby dorosłe (personel, inne osoby trzecie, rodziców/opiekunów prawnych),
6.2.2 inne dziecko.
   
6.3 W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować Policję, dzwoniąc pod numer 112. Poinformowania służb dokonuje członek personelu, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.
 
7. Procedura interwencji w przypadku krzywdzenia
 
7.1 Postępowanie w przypadku podejrzenia przemocy – w przypadku naruszenia ze strony rodzica lub opiekuna
 
7.1.1 W przypadku podejrzenia zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka w wyniku stosowania wobec niego przemocy domowej, także wobec faktu, że w rodzinie są lub mogą być inne dzieci, należy niezwłocznie poinformować Policję, dzwoniąc pod numer 112. Za poinformowanie służb jest odpowiedzialny członek Personelu, który jako pierwszy powziął informację o zdarzeniu.
7.1.2 W przypadku podejrzenia, że opuszczenie przez dziecko (Szpitala, Poradni) w obecności rodzica lub opiekuna prawnego lub innej osoby bliskiej będzie mu zagrażało, należy uniemożliwić oddalenie się dziecka (zatrzymać w Oddziale, Przychodni) i niezwłocznie wystąpić do sądu rodzinnego o wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.
   
7.2 Podejrzenie popełnienia przestępstwa
 
7.2.1 W przypadku interwencji dotyczącej podejrzenia popełnienia przestępstwa, w tym czynu karalnego przez osobę poniżej 17 roku życia na szkodę dziecka należy sporządzić pisemne zawiadomienie do Prokuratury właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa lub w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca popełnienia przestępstwa właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka lub w przypadku braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dziecka właściwej dla siedziby podmiotu medycznego NZOZ GOMED
 
7.3 Przemoc domowa:
 
7.3.1  W przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej, należy wszcząć procedurę Niebieskie Karty.
7.3.2 Osoba wszczynająca procedurę dokonuje wstępnej diagnozy sytuacji w związku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej i przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej, a także, w miarę możliwości, z osobą stosującą przemoc. Następnie wypełnia formularz Niebieska Karta - A.
7.3.3 Podczas spisywania Niebieskiej Karty formularza A, powinien być przekazany formularz Niebieska Karta B. Druk zawiera pouczenie o tym, czym jest przemoc w rodzinie, kto może być osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, jakie istnieją formy przemocy, obowiązkach Policjanta w sytuacji stania się świadkiem przemocy, obowiązkach prokuratora, wskazuje zachowania zakazane.
     
7.4 Inne formy krzywdzenia nie stanowiące przemocy domowej ani przestępstwa
 
7.4.1 W przypadku, gdy doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka lub doszło do innego zagrożenia dobra dziecka ze strony rodziców lub opiekunów prawnych należy wystąpić do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o wgląd w sytuację dziecka.
7.4.2 Gdy zachowanie nie stanowi przemocy domowej lub nie wiemy, jak je zakwalifikować – należy wystąpić do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka o wgląd w sytuację rodziny.
   
7.5. Krzywdzenie ze strony personelu podmiotu medycznego
 
7.5.1 W przypadku zauważenia krzywdzenia dziecka przez personel medyczny, należy podjąć kroki interwencyjne zależne od zaistniałej sytuacji:
 
     
    • gdy zachowanie było jednorazowe i o niewielkiej      intensywności wkroczenia w dobra dziecka należy przeprowadzić rozmowę      dyscyplinującą z pracownikiem lub współpracownikiem,
    • gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne lub się      powtarza, rekomenduje się rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która      dopuściła się krzywdzenia.
      
 
7.5.2 W przypadku, gdy krzywdzenia dziecka dopuścił się kierownik jednostki/osoba odpowiedzialna za interwencję wówczas osoba, która dostrzegła krzywdzenie przekazuje informację o tym fakcie bezpośrednio do Koordynatora ds. Przeciwdziałania przemocy, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: witbo16@wp.pl. Osoba ta przejmuje obowiązki osoby interweniującej.
 
7.6 Sytuacje niejasne i wątpliwe:
 
7.6.1 W przypadkach niejasnych lub wątpliwych osoba odpowiedzialna za interwencję konsultuje sprawę z co najmniej dwiema osobami z Personelu, w tym, jeśli ma taką możliwość z psychologiem.  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie interwencji może rozmawiać z osobami zaangażowanymi, w tym dzieckiem, osobą podejrzewaną o krzywdzenie i świadkami.
 
7.7 Postępowanie w przypadku podejrzenia przemocy – w przypadku naruszenia ze strony innego dziecka
 
7.7.1 W przypadku, gdy dziecko doznaje innej formy krzywdzenia na jego szkodę ze strony innego dziecka należy wystąpić do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka krzywdzącego.
 
7.8 Każdy przypadek podjęcia interwencji podlega zgłoszeniu i odnotowaniu w rejestrze. Rejestr prowadzi Koordynator ds. Przeciwdziałania Przemocy
 
7.9. Szczegółowo zakres postępowania interwencyjnego został opisany w Procedurze Interwencji.
 
9. Zasady bezpiecznych relacji dzieci-pacjenci a personel medyczny (w tym w wersji dla dzieci) zostały opisane.
 
9.1. Zasady zostały napisane zarówno dla personelu i osób dorosłych, jak i w wersji dostępnej dla dzieci.
 
10. Zasady ochrony danych osobowych oraz szczególnej kategorii
 
10.1 Placówka zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych i szczególnej kategorii dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
10.2 Placówka uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 
10.4 Personelowi Placówka nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie NZOZ GOMED bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 
10.5 W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, personel Placówka może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
 
10.6 Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 
11. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
 
11.1 Dostęp do Internetu na terenie podmiotu medycznego
 
11.1.1 Infrastruktura sieciowa szpitala/przychodni umożliwia dostęp do Internetu, zarówno personelowi, jak i Pacjentom.
 
11.1.2 Rozwiązania organizacyjne przyjęte w NZOZ GOMED bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.
 
11.2 Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych (typu tablet, odtwarzacz muzyki, laptop) na terenie podmiotu medycznego.
 
11.2.1 Pacjent ma prawo korzystać na terenie NZOZ GOMED z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych, o ile korzystanie z ww. urządzeń nie zakłóca spokoju innych Pacjentów oraz korzystanie z ww. urządzeń nie wpływa negatywnie na proces diagnostyczno-terapeutyczny.
11.2.2 Pacjenci posiadają telefony komórkowe oraz inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
11.2.3 Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie, czy kradzież sprzętu, o ile nie jest on przekazany do depozytu szpitalnego.
     
11.3 Zakaz filmowania, fotografowania oraz nagrywania dźwięku na jakichkolwiek urządzeniach elektronicznych.  
 
11.3.1 W uzasadnionym przypadku możliwe jest nagranie filmu lub wypowiedzi personelu medycznego, o ile nie utrwala ono wizerunku specjalisty i powstaje na własne potrzeby (nie jest w żaden sposób rozpowszechniane, upubliczniane itp.).
11.3.2 Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń jest możliwe jedynie za wyraźną zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie czynności medycznych oraz innych pacjentów.

     
 
Pszczyna 43-200
Dworcowa 8
tel. (32) 212 77 08
gomedpszczyna@gmail.com
www.gomed.info
Wróć do spisu treści